Kıbrıs Volkan
Kıbrıs Volkan

Seçim yasakları başladı

14 Kasım 2017 - 22:52 'de eklendi ve A+A-

Seçim yasakları başladı

* Takvime göre seçim dün başlarken, 1 Aralık’ta adaylık için başvurular alınacak; seçim propagandası da 12 Aralık’ta başlayacak. 7 Ocak Pazar günü de seçmenler Cumhuriyet Meclisi’nin 50 üyesini belirlemek üzere oy verecek.

Yüksek Seçim Kurulu, 7 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimle ilgili takvimi açıkladı, seçim yasakları başladı.
Takvime göre seçim dün başlarken, 1 Aralık’ta adaylık için başvurular alınacak; seçim propagandası da 12 Aralık’ta başlayacak. 7 Ocak Pazar günü de seçmenler Cumhuriyet Meclisi’nin 50 üyesini belirlemek üzere oy verecek.
RESMİ GAZETE’DE
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dün 38 kabul ve 2 ret oyu ile oy çokluğuyla onayladığı “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar” Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararda, Meclis seçimlerinin Anayasa’nın 88’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca seçim dönemi sona ermeden yenilenmesine ve seçimin 7 Ocak 2018’de yapılmasına karar verdiği belirtildi.
Böylece erken seçim süreci ve seçim yasakları da resmen başladı.
SEÇİM TAKVİMİ
Yüksek Seçim Kurulu, 7 Ocak 2018’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin takvimini açıkladı.
Seçimin başlangıç günü olan bugün seçim yasakları da başladı.
Takvim şöyle:
14.11.2017: Seçimin başlangıç tarihi
17.11.2017: İlçelerin çıkaracağı milletvekili sayısının saptanması ve ilânı
28.11.2017: Siyasal partilerce adayların saptanmasının son günü
01.12.2017: Adaylık için başvurma günü
02.12.2017: Adayların Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından geçici ilânı
03.12.2017 :Sandık Seçmen Listelerinin askıya alınmasının en songünü (Sandık Seçmen Listeleri askıya alındığı günden itibaren 7 gün askıda kalır)
10.12.2017: Adayların kesinleşmesi
10.12.2017: Siyasal Partilerin ve Bağımsız adayların tüm seçim sürecinde kullanacakları sıranın belirlenmesi için yapılacak adçekmeninYüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulması
11.12.2017: Kesinleşen adayların Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından ilânı
11.12.2017: Yüksek Seçim Kurulu huzurunda adçekme
12.12.2017: Seçim propagandasının başlangıç günü
17.12.2017: Siyasal partilerin BRT’de propaganda yapmak içinYüksek Seçim Kurulu’na dilekçe vermelerinin son günü
18.12.2017: Sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının son günü
23.12.2017: Seçimler ile ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü
04.01.2018: Seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günü
06.01.2018: Seçim propagandasının son günü
07.01.2018: Oy verme günü
SEÇİM YASAKLARI
YSK 7 numaralı duyurusuyla seçim yasaklarını da hatırlattı.
Hükümeti, devlet kurumlarını, yerel yönetimleri, kamu görevlilerini ve adayları bağlayan yasaklar arasında, kamu görevlilerinin seçim boyunca tarafsızlıklarını korumaları gerektiği kuralı var.
Atama, terfi, nakil, sınav işlemlerini sınırlayan yasaklara göre, sadece mevsimlik işçi, öğretmen ve sağlık alanında istihdamlar yapılabilecek.
Yasaklar boyunca milletvekili adayları sivil toplum örgütleri vb kurumlara maddi katkıda bulunamayacak, hükümet kaynak paket açıklayıp arazi kiralaması ve tahsisi yapamayacak; arsa dağıtımları duracak; yurttaşlık, T izni, akaryakıt istasyonu, ateşli silah izni verilemeyecek, fonlardan personel istihdamı yapılamayacak.
Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri, yerel kuruluşlar ve bunlara bağlı daire ve müessese ve ortaklık ile diğer kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlara ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla –açılış ve temel atma dahil- törenler düzenlemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü araçla yayınlarda bulunmak da yasak olacak.
Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri, yurt içinde yapacakları gezilerde makam arabalarını ve resmi hizmet araçlarını kullanamayacak; bu gezilerine hiçbir kamu görevlisi katılamayacak.
YSK’nın 7 numaralı duyurusunun tam metni şöyle:
“1.Cumhuriyet Meclisi tarafından yenilenmesine karar verilen Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin başlangıç gününün, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 12 (1) maddesi gereğince 14 KASIM 2017 olduğu duyurulur.
2.Değiştirilmiş şekliyle 5/1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 79’uncu maddesi uyarınca seçimin başlangıç gününden veya seçim gününün Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yeni Bakanlar Kurulunun göreve başlayacağı tarihe kadar;
(1)Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri, yerel kuruluşlar ve bunlara bağlı daire ve müesseseler, ortaklıklar ve diğer kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar, lise veya dengi veya daha alt kademedeki öğrenim kurumlarında öğrenci olanlar ile kamu görevlileri seçimlerde tarafsızlıklarını korumak zorunda oldukları gibi bunların siyasal partilere veya adaylara her ne nam ile olursa olsun bağış veya yardımda bulunmaları, her türlü araç, gereç ve olanaklarını bir siyasal partinin veya adayın emrinde veya herhangi bir siyasal faaliyette çalıştırmaları, kullanmaları veya kullandırmaları veya bir siyasal partinin veya herhangi bir adayın lehinde veya aleyhinde veya yurttaşın oyunu etkilemek amacıyla her türlü yayında bulunmaları yasaktır; daha önce basılmış veya yayınlanmış ve yukarıdaki fıkradaki niteliği taşıyan her türlü kitap, broşür, afiş ve bunlara benzer yayınlar da aynı kurala bağlıdır.
(2)Devlet hizmetinde, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklarda ve bunlara bağlı daire, kurum ve kuruluşlarda, kamu tüzel kişilerinde, katma bütçeli veya döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüslerinde veya kamu iştiraki ile kurulan teşebbüs, müessese ve işletmelerde ve belediyelerde memur, zorunlu hizmet personeli, işçi, ve sözleşmeli de dahil olmak üzere, her ne ad altında olursa olsun atama ve her türlü terfi, barem ayarlaması ve kaza sınırları içerisinde görev yeri değiştirme hariç nakil işlemlerinin ve bu işlemlere ilişkin her türlü sınavın yapılması durdurulur;
Ancak işletmenin çalışma şekli mevsimlik işçi çalıştırmayı gerektiriyorsa, hizmetlerinin devamı açısından mevsimlik olarak alınan işçiler; eğitim alanında kadro boşalması ve seçim tarihinin başladığı güne kadar doldurulmasının ve/veya istihdamının mümkün olmaması halinde geçici ve sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmenler; asistan hekimlerle imzalanacak sözleşmeler, sağlık alanında kadro boşalması ve kamu yararı bakımından gereklilik ve aciliyet olması halinde istihdam edilen kamu sağlık çalışanları, bu madde kurallarındaki yasaklara bağlı değildirler;
(3)Adaylar, herhangi bir spor kulübü, dernek, hayır kurumu ve benzeri yerlere her ne ad altında olursa olsun herhangi bir maddi katkıda bulunamazlar.
(4) İskân Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası kuralları uyarınca başlanmış kaynak paketindeki kaynak dağıtımı, münferit kaynak dağıtımı, yeni kaynak paketi açılması, yeni kiralama ve yeni tahsis ile ilgili işlemlerin yapılması durdurulur;
(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılan alçak orman arazisi, hazine malları, hali araziler ve/veya Anayasanın 159’uncu maddesi kuralları uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına kayıtlı bulunan malların kiralama işlemleri durdurulur;
(6)Konut Edindirme Yasası kuralları uyarınca kırsal bölgelerdeki yeni arsa dağıtımları durdurulur;
(7)Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası kuralları uyarınca İzin Kurulu tarafından yeni izin verilemez;
(8)Akaryakıt istasyonu açma ile ilgili ön izin ve/veya izin verilemez;
(9)Devlet ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarının her aşamadaki ihale işlemleri durdurulur;Ancak zorunlu hallerde bu işlemlerin yapılabilmesi Yüksek Seçim Kurulunun iznine bağlıdır.
(10)Ateşli Silahlar Yasası kuralları uyarınca verilen her türlü tabanca taşıma ve/veya tasarruf izni verilemez;
(11)Yurttaşlık Yasası kuralları uyarınca her türlü yurttaşlığa kabul işlemlerinin yapılması durdurulur;
(12) Her ne ad altında ve her ne statüde olursa olsun ihdas edilmiş fonlardan personel istihdamı yapılamaz;
(13)Başka herhangi bir Yasada aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kamu kaynaklarını kredi olarak kullanan bankalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası dahil yukarıda öngörülen süre içerisinde verdikleri kredileri en geç üç gün içerisinde Cumhuriyet Meclisinin bilgisine getirirler.
3.Yasanın 80’inci maddesi uyarınca, seçimin başlangıç tarihinden seçim sonuçları ilân edilinceye kadar olan süre içinde Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri, yerel kuruluşlar ve bunlara bağlı daire ve müessese ve ortaklık ile diğer kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlara ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla –açılış ve temel atma dahil- törenler düzenlemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü araçla yayınlarda bulunmak yasaktır.

4. Yasanın 81’inci maddesi uyarınca seçimin başlangıç tarihinden seçim sonuçları ilan edilinceye kadar olan süre içinde; Başbakan ve bakanlarla milletvekilleri yurt içinde yapacakları gezileri makam arabaları ve resmi hizmet araçları ile yapamazlar. Her ne amaçla olursa olsun yapacakları gezilerde, protokol gereği olan karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılamaz ve resmi ziyafet verilemez. Başbakan ve bakanlar seçimle ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasası kuralları ile bağlıdırlar.
5.Yasanın 82’nci maddesi uyarınca seçimin başlangıç tarihinden seçim sonuçları ilân edilinceye kadar olan süre içinde Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri ile adayların yurt içinde yapacakları gezilere hiçbir kamu görevlisi katılamaz.”

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Cumhurbaşkanı  Tatar, Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’ı kabul ederek gelişmeleri görüştü Cumhurbaşkanı Tatar, Merkez Bankası Baş...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’ı kabul ederek görüştü.. Görüşmede, ekonomi ve finans piyasalarındak...

Tatar:Erenköy Direnişi Kıbrıs Türk halkın varoluş mücadelesinde ilham kaynağı Tatar:Erenköy Direnişi Kıbrıs Türk halkı...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy direnişinin Kıbrıs Türk halkın varoluş mücadelesinde ilham kaynağı olduğunu söyledi. Şanlı Erenköy D...

Hasipoğlu’ndan ‘İslam Spor Oyunları’ ile ilgili açıklama Hasipoğlu’ndan ‘İslam Spor Oyunları’ ile...

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekrteri Oğuzhan Hasipoğlu, gerekli lobi çalışması yapılmış olsa İslam Spor Oyunlarında Kıbrıslı Türkler’in...

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erenköy şehitlerini ve Yüzbaşı Topel’i andı TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erenk...

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 58 yıl önce Kıbrıs’ta kahramanca direniş ortaya koyan Erenköy şehitlerini ve şehit Pilot Yüzbaş...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
SON EKLENEN HABERLER
Cumhurbaşkanı  Tatar, Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’ı kabul ederek gelişmeleri görüştü Cumhurbaşkanı Tatar, Mer...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat...

Tatar:Erenköy Direnişi Kıbrıs Türk halkın varoluş mücadelesinde ilham kaynağı Tatar:Erenköy Direnişi Kı...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy direnişinin Kıbrıs Türk h...

Hasipoğlu’ndan ‘İslam Spor Oyunları’ ile ilgili açıklama Hasipoğlu’ndan ‘İslam Spo...

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekrteri Oğuzhan Hasipoğlu, gere...

Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna’dan hareket etti Tahıl taşıyan 2 gemi daha...

TC Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 2 geminin daha Ukr...

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erenköy şehitlerini ve Yüzbaşı Topel’i andı TC Cumhurbaşkanı Yardımcı...

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 58 yıl önce Kıbrıs’t...

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı’nda konuştu: “Yunan/Rum ikilisi son 1 yılda kıta sahanlığımıza 9 kez gemi göndermeye kalkıştı” TC Dışişleri Bakanı Çavuş...

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan ve Rum gemilerin...

CTP’nin, Kıb-Tek’e ihalesiz yakıt alımıyla ilgili Yasa Gücünde Kararname’nin iptali davası, Kararname’nin yürürlükten kaldırılması nedeniyle geri çekildi CTP’nin, Kıb-Tek’e ihales...

    CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ara emir için başvurduk...

Şanlı Erenköy Direnişi ve bu direnişte şehit düşenler Erenköy’de düzenlenen törenle anıldı Şanlı Erenköy Direnişi ve...

Kıbrıs Türk mücadele tarihinin önemli dönüm noktalarından Şa...

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak bu akşam Türkiye’ye gidiyor Cumhurbaşkanı Tatar, Türk...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı...

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı’nda konuştu… TC Dışişleri Bakanı Çavuş...

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Ege ve Doğ...

Eğitim HABERLERİ